Què és el Corrent Elèctric

El corrent elèctric és un moviment d’electrons. Així de simple, si es mouen electrons d’un àtom cap a un altre, es genera corrent elèctric. La quantitat d’electrons que es mouen per segon seria la intensitat del corrent elèctric (I) i es mesura en ampers (A).

Per generar corrent elèctric es necessita moure electrons d’un àtom a un altre per l’interior d’un material conductor, com per exemple el coure. Un àtom cedeix un electró a un altre àtom proper a ell, deixant un espai en el primer i així successivament.

El sentit dels electrons és la part que està carregada negativament (li sobren electrons) cap a la part que està amb càrrega positiva (falta d’electrons). Però s’ha de tenir en compte que el sentit del corrent elèctric en els circuïts es considera al revés, del positiu al negatiu.

Com es produeix el corrent elèctric?

Els àtoms de la matèria o dels materials estan formats per protons –amb càrrega positiva—, neutrons –sense càrrega—i electrons amb càrrega negativa—.

Els electrons giren per la part exterior de l’àtom, en el que s’anomenen òrbites. Aquests electrons són precisament els que produeixen el fenomen del corrent elèctric.

Si d’alguna manera es pren un electró a un àtom d’un material, aquest quedarà amb un espai. Com als àtoms no els “agrada” tenir espais, aquest prendrà l’electró a l’àtom del costat i ara serà el del costat qui tindrà un espai que necessitarà emplenar amb un electró del següent àtom i així successivament.

El fet de que els àtoms no els “agrada” tenir espais simplement significa que als àtoms no els agrada tenir càrrega elèctrica. Els àtoms són neutres elèctricament, ja que la càrrega positiva dels protons anul·la la càrrega negativa dels electrons.

El problema és prendre electrons per tenir corrent elèctric, o tenir un cos que li sobrin electrons, un altre que li manquin i unir-los amb un conductor, que serà el camí pel que els electrons que sobren vagin cap a on falten.

Llavors es necessita tenir un cos amb càrrega positiva (amb àtoms que els faltin electrons) a un costat i a l’altre costat un cos amb càrrega negativa (amb àtoms que els sobrin electrons). Si s’uneixen amb un material conductor, els àtoms es voldran equilibrar en quan a càrregues positives i negatives i amb això ja s’ha obtingut el corrent elèctric.

Per generar corrent elèctric es necessita una diferència de càrrega o el que també es diu “diferència de potencial” i que, en tecnologia, es coneix sota el nom de “Tensió o Voltatge”.

Mentre es mantingui aquesta diferència de potencial o tensió, s’obtindrà corrent elèctric. Tot just els generadors elèctrics són els qui generen, o tenen la capacitat de mantenir una tensió entre els seus extrems (borns).

Compte! En els endolls d’un habitatge hi ha tensió, només es tindrà corrent elèctric quan s’endolli un receptor en ell, és a dir, en els seus borns on hi ha la diferència de potencial o tensió. La tensió sol ser de 230 volts (V).

Circuït Elèctric

A més, per a que es puguin moure’s els electrons, s’ha de tenir un circuït pel que es moguin. El circuït ha de ser tancat per a que estiguin movent-se a través d’ell sense parar.

El principi i final del circuït han d’estar units per a que sempre corrin els electrons. Aquest circuït és el que s’anomena circuït elèctric.

Efectes del corrent elèctric

El corrent elèctric és tant important perquè al moure’s electrons per determinats aparells, aquests, produeixin efectes molt útils per a l’home com ara llum, so, moviment de motors, electromagnetisme, etc.

Tipus de corrent elèctric

També s’ha de saber que hi ha 2 tipus de corrent elèctric, depenent de com sigui el moviment dels electrons: corrent continu i corrent altern.

Corrent continu és el que produeixen les bateries, les piles y les dinamos. Entre els extrems (borns) de qualsevol d’aquests generadors elèctrics es genera una tensió constant que no varia amb el temps i, a més, el corrent que circula al connectar un receptor als borns del generador, es sempre la mateix i sempre es mou en el mateix sentit, del pol positiu al pol negatiu.

Vicenç Llobet - Corrent DC

El sentit del corrent elèctric es considera del + al -, però el sentit del moviment dels electrons, realment és del – al +.

Per posar un exemple, si tens una pila de 12V., tots els receptors que es connectin a la pila estaran sempre a 12V. de tensió ja que, al ser corrent continu, la tensió de la pila no varia amb el temps.

A més d’estar tots els receptors a la tensió de la pila, al connectar el receptor (una bombeta per exemple) el corrent que circula pel circuït és sempre constant (mateix nombre d’electrons) i no varia la direcció de circulació. Per això sempre el pol positiu i el negatiu són els mateixos.

Corrent altern és el que produeix els alternadors (generadors de corrent altern) i és el que es genera en les centrals elèctriques. El corrent altern és el més fàcil de generar i de transportar, per aquesta raó és el més habitual i el que s’utilitza en els endolls dels habitatges, entre altres.

Vicenç Llobet - Corrent AC

Per produir aquest tipus de corrent, l’alternador fa girar un rotor 50 vegades per segon. Gràcies a l’electromagnetisme i la inducció electromagnètica, el gir de l’alternador produeix una ona de corrent i tensió sinusoidal.

La velocitat de gir de l’alternador és constant, pel que es pot dir que els alternadors tenen una freqüència de 50 Hertz (Hz.) o el que és el mateix dir 50 voltes per segon. A Amèrica és de 60 Hz.

Cada volta que gira el rotor de l’alternador, produeix una ona completa anomenada ona sinusoidal, llavors produirà 50 ones iguals cada segon.

Em cada ona que produeix, es pot veure que la tensió va augmentant fins arribar a un màxim positiu (pic) una vegada, llavors baixa fins assolir el valor de 0V. En aquest moment canvia la polaritat i va augmentant fins arribar a un altre pic d’igual valor que l’anterior, però ara negatiu (vall) i torna a disminuir fins tornar a arribar als 0V. una altra vegada.

Això es repeteix constantment i a una velocitat de 50 vegades per segon. Exactament genera una ona completa cada 20 mil·lisegons.

Si es connecta un receptor als born de l’alternador, començarà a circular corrent pel circuït. L’ona de corrent que circula seria de la mateixa forma que la de la tensió, canviant únicament els valors, que normalment seran menors.

Com es pot comprovar en el corrent altern, la tensió generada pels alternadors varia amb el temps (no és constant) i a més varia en quantitat i en polaritat. El corrent fa el mateix, canvia de valor i de sentit al ritme de 50 vegades per segon.

El temps que tarda un alternador en produir una ona completa és de 20 mil·lisegons, el corrent altern passa 2 vegades per 0V. i 2 vegades per la tensió màxima (Vo). És tant ràpida la velocitat a la que es genera l’ona que, quan no hi ha tensió en els receptors, no s’aprecia ni es nota, ja que no els dóna temps d’apagar-se abans d’arribar a la tensió màxima.

En la majoria dels països, la tensió que es genera en les centrals elèctriques tenen una tensió màxima d’uns 525V. en trifàsica  325V. en monofàsica, el que dóna com a resultat una tensió eficaç, de la que es concreta que hi ha 400V. en trifàsica i 230V. en monofàsica.

Quina utilitat té aquesta publicació?

Feu clic a una estrella per valorar-la

Autor: Vicenç Llobet Sánchez