Posted in Informàtica

Llenguatges

Tot equip informàtic emmagatzemen llenguatges de programació per poder interactuar amb les persones, tractar les dades, comunicar-se amb altres dispositius, etc. Però, què és realment un llenguatge de programació?

Per començar i per tenir una idea, totes les aplicacions (apps) que s’instal·len en un telèfon mòbil i els programes informàtics que hi ha en un ordinador, estan dissenyats amb diferents llenguatge de programació.

Què són els llenguatges de programació?

A nivell d’introducció es partirà de la base de que un llenguatge en si és un sistema estructurat de comunicació, com per exemple el llenguatge humà que permet la comunicació entre persones mitjançant signes, paraules, sons, gestos, etc.

Tenint clar aquesta base, un llenguatge de programació és un sistema estructurat i dissenyat principalment per a que les màquines i ordinadors s’entenguin entre si i amb les persones. Aquests llenguatges contenen un conjunt d’accions consecutives que l’ordinador té que executar.

Aquests llenguatges de programació utilitzen diferents normes o bases i s’utilitzen per controlar com s’ha de comportar una màquina (per exemple un ordinador), i també es poden utilitzar per crear programes informàtics, etc.

El terme “programació” es defineix com un procés mitjançant el que es dissenya, es codifica, s’escriu, es prova i es depura un codi bàsic per als ordinadors.

Aquest codi s’anomena “codi font” que caracteritza cada llenguatge de programació. Cada llenguatge de programació té un “codi font” propi i únic que està dissenyat per a una funció o un propòsit determinat i que serveix per a que una màquina o ordinador es comporti d’una manera desitjada.

Tipus de llenguatges de programació

En l’actualitat hi ha moltíssims llenguatges de programació diferents. Aquí no es farà esment a tots els llenguatges per l’enorme varietat però sí que s’anomenaran els més importants i per a què s’utilitzen.

Un ordinador no entén un llenguatge com el que entenem els humans, sinó que el llenguatge que entén es diu “llenguatge binari” o “codi binari” o “codi màquina” que consisteix en zeros i uns bàsicament; és a dir, una màquina o ordinador només utilitza els números 0 i 1 per codificar qualsevol acció a emprendre.

Vicenç Llobet - Llenguatges de Programació

Els llenguatges de programació es classifiquen en dos tipus:

 • Els llenguatges de programació de baix nivell, que són aquells que s’utilitzen fonamentalment per controlar el hardware de l’ordinador, depenen totalment de la màquina i no es poden utilitzar en altres màquines.

Estan orientats exclusivament per a cada màquina. Aquests llenguatges són els que donen ordres a les màquines perquè executin operacions fonamentals per a que puguin funcionar.

Utilitzen bàsicament zeros, uns i uns abreujats de lletres. Aquests llenguatges també es diuen codi màquina. Són els més complicats, però només els utilitzen pràcticament els creadors de les màquines.

Amb aquest tipus de llenguatges es programen l’assignació i alliberament de memòria, l’ús de punters, el poder  utilitzar pas per valor i per referència, la creació de tipus de dades, etc.

 • Els llenguatges de programació d’alt nivell, que són els llenguatges més semblants al llenguatge humà, no depenen de la màquina i serveixen fonamentalment per crear programes informàtics que solucionen diferents problemes.

La diferència fonamental es pot explicar amb el següent exemple:

En un llenguatge d’alt nivell només es té que posar sqt(x), que seria una funció predeterminada, per calcular el quadrat d’x.

Si fos de baix nivell, es tindria que crear la pròpia funció partint de la base que es sap com funciona el quadrat d’un número: quadrat(x) = x * x

Així doncs per aprendre a programar amb un llenguatge d’alt nivell s’ha de conèixer el seu propi llenguatge que utilitza i els seus comandaments.

Llenguatges de programació més utilitzats

 • Llenguatge de programació “HTML”. Aquest és un llenguatge amb el que es poden crear pàgines web, per exemple. Bàsicament és un conjunt d’etiquetes que serveixen per definit el text i altres elements que es poden veure a les pàgines Web. HTML significa HyperText Markup Language (llenguatge de marques d’hipertext) i és molt fàcil d’aprendre.

 • Llenguatge de programació “CSS”. (Cascading Style Sheets) són full que serveixen per dona estil a les pàgines web com ara el seu color, definir el seu fons, els tipus de lletres, etc.

 • Llenguatge de programació “SQL”. Aquest llenguatge està creat per a realitzar, principalment, consultes a bases de dades. SQL són les inicials d’Structured Query Language (llenguatge estructurat de consultes) i s’utilitza per a les pàgines web i també per a les aplicacions d’ordinadors, per gestionar sobretot dades (introduir dades, actualitzar dades, eliminar dades o seleccionar dades).

 • Llenguatge de programació “Java”. Segurament podria ser el preferit per a més d’un i una ja que és el llenguatge utilitzat per fer programes punters com ara eines, jocs i aplicacions. Aquest llenguatge de programació s’utilitza a milers de milions de dispositius mòbils, aparells de TV i en més de 850 milions d’ordinadors personals en tot el món. Java està instal·lat en una immensitat d’aplicacions i llocs web.

 • Llenguatge de programació “JavaScript”. Segurament també et soni aquest llenguatge. És un llenguatge per crear petits programes encarregats de realitzar accions i donar interactivitat dins d’una web, com per exemple per crear efectes especials, per definit interactivitats amb els usuaris, efectes de text, etc.

Avui en dia és quasi l’únic llenguatge utilitzat en totes les pàgines web per la compatibilitat amb HTML5.

 • Llenguatge de programació “C”. Aquest llenguatge de programació està orientat als Sistemes Operatius i és molt eficaç. Amb ell es poden crear Softwares de sistemes operatius com Windows o Linux i també per fer aplicacions. També serveix per fer experiments informàtics, físics, matemàtics, etc. És també molt utilitzat en robòtica amb el que es programen simuladors, etc.

Del llenguatge “C” se’n desprenen dos que són el “C++” i el “C#”. Si el primer, és a dir, el llenguatge “C” no està orientat a objectes, “C++” i “C#” sí que ho estan. El llenguatge “C++” seria el llenguatge “C” però amb una capa que l’orienta cap a objectes. En canvi el llenguatge “C#” és un llenguatge creat per Microsoft per poder fer la competència a “Java”.

 • Llenguatge de programació “XML”. Aquest llenguatge és similar al llenguatge d’etiquetes de l’HTML, però a diferència d’aquest, el llenguatge XML separa el contingut de la presentació, és a dir, XML es preocupa del significat del text que defineix l’HTML. Dona la dada més el significat d’aquesta, mentre que HTML dona la dada i res més. L’XML és un complement fonamental a l’HTML.
 • Llenguatge de programació “PHP”. El PHP és un llenguatge de programació similar a l’HTML que serveix fonamentalment per fer pàgines web i es pot combinar amb el llenguatge HTML.

El llenguatge PHP es basa en els “scripts” que és un guió d’ordres o instruccions que rep un servidor d’una pàgina web per tal de llegir el seu codi font.

 • Llenguatge de programació “Ruby”. És un llenguatge orientat a la web però que s’ha creat de manera que tingui una sintaxis molt amigable amb el programador, gairebé com de llenguatge natural.
 • Llenguatge de programació “Python”. Poder és un dels que més s’anomena avui en dia ja que és un llenguatge que serveix per a moltes coses. Orientat a objectes i interpretat; és a dir, que no fa falta compilar el codi a diferència d’altres llenguatges com el Java, C/C++. Un altre factor molt important és que aquest llenguatge de programació és de lliure distribució.

Es podria continuar definint múltiples llenguatges de programació, però aquí s’ha relacionat alguns dels, poder, més importants.